RFI – לתוכנית חדשה בתקשורת הישראלית

RFI עבור מיזם פיתוח והפקת תוכן לערוצי התקשורת הישראלית בנושא קשרי ישראלים והתפוצות

המנהלת הלאומית לחיזוק הקשר בין ישראלים ליהדות התפוצות (להלן: "המנהלת") מזמינה להציע תכנית לחיזוק הקשר של הישראלים עם יהדות התפוצות באמצעות פיתוח והפקת תוכן לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה בתקשורת הישראלית.

מספר 1/2023
סטטוס: פתוח להגשות
תאריך אחרון להגשה: א אייר תשפ"ג, 22/4/23 עד חצות (00:00)
תאריך פרסום: 13/4/23

 1. כללי
  1.1 העם היהודי מתאפיין כמעט מראשיתו בפיזור גיאוגרפי ובצורך לייצר יחסים בין מרכזים שונים. מה שהיה נכון בתקופת שיבת ציון הראשונה נכון גם לימינו, וכשם שעמנו התמודד בעבר עם אתגר זה ואף ידע להפוך אותו לסוד כוחו, שרידותו ושגשוגו – זו משימתנו גם כיום.
  1.2 המנהלת רואה חשיבות לאומית מן המעלה הראשונה בחיזוק הקשר בין ישראל ליהדות העולם לטובת שגשוגה של מדינת ישראל בפרט והעם היהודי בכלל. לאור זאת, פועלת המנהלת להגברת החשיפה וההכרות בנושא יהדות התפוצות, במטרה להעצים את הידע, ההזדהות והפעולה של החברה הישראלית כלפי יהדות העולם, בקנה מידה גדול, אפקטיבי ובר-קיימא.
  1.3 הזיקה אל העם היהודי הרחב, והאחריות ההדדית כמעט ואינה מקבלת ביטוי ביצירה המקומית. נושא יחסי ישראל והתפוצות מעסיק אך מעטים מקרב תעשיית הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה ובשל כך הנראות והייצוג של הנושא כמעט ונעדרים מהמסך.
  1.4 נכון להיום לא קיימות פעולות אקטיביות המעודדות ומובילות לחשיפת הנושא בתקשורת הישראלית.
  1.5 כוחו של המסך בהפצת ידע והעלאת נושאים לסדר היום הציבורי והחברתי אינו מוטל בספק.
  1.6 מתוך כך ומתוך הכרה כי חיזוק הקשר עם יהודי התפוצות הינו משימה שיש לה השפעה על היחיד ועל עתידה של מדינת ישראל והעם היהודי, אחת התכניות האסטרטגיות שמקדמת המנהלת היא הקמת "סטודיו לקשרי ישראלים והתפוצות". בו יתכנסו קבוצה של יוצרים למסגרת של חממה, במסגרתה, יתקיימו מפגשים עם מרצים ומומחים בתחומי יהדות התפוצות ואנשי מקצוע מתחומי המדיה, במטרה להעשיר את המשתתפים ולספק להם מקורות השראה ליצירת סדרות למדיה החברתית בנושא. בסופו של הפרויקט יופקו ויופצו התוצרים השונים בנושאים אלו.
  1.7 פרויקט הסטודיו לפיתוח וההשקעה בהפקת סרטונים וסדרות רשת למדיה החברתית, לטלוויזיה ולקולנוע בנושא קשרי ישראלים והתפוצות, יביא לחשיפה רחבה ויעודד עיסוק והתחבטות בנושא.
 2. מהות הפניה
  2.1 המנהלת מבקשת לקבל הצעות להקמת תכנית לחיזוק הקשר של הישראלים עם יהדות התפוצות באמצעות פיתוח והפקת תוכן לקולנוע, לטלוויזיה ולמדיה בישראל.
 3. מטרות הפרויקט:
  3.1 ליצור היכרות וחיבור בין החלקים השונים המרכיבים את האוכלוסייה היהודית ברחבי העולם, מישראל ומחוץ לה ולהעמיק את הקשר המהותי והחשוב בין שתי הקבוצות השונות בכלל ולחברה הישראלית בפרט.
  3.2 לעודד ולקדם את המפגש עם והעיסוק בנושא יהדות התפוצות ביצירה לקולנוע, לטלוויזיה ובמדיה בישראל והפיכתו בעזרת כוחו של המסך, למטען מחבר ולשיח בקרב קהלי צופים ישראלים רחבים ומגוונים.
 4. יעדי הפרויקט:
  4.1 חשיפת הקהל הישראלי למגוון קהילות יהודיות בתפוצות
  4.2 העשרת יוצרי קולנוע ישראלים מכל גווני הקשת התרבותית והחברתית באמצעות מפגשים סביב שאלות מכוננות הנוגעות ליהדות התפוצות וליחסים ההדדיים בינה לבין החברה הישראלית, במטרה להביא נושאים אלו למסך.
  4.3 פיתוח פרויקטים העוסקים בקהילות וסיפורים בתפוצות שטרם נראו על המסך בישראל.
  4.4 פיתוח פורמט מתאים לפלטפורמות הדיגיטאליות בישראל.
  4.5 הפקת סדרות רשת העוסקות בחיי היהודים בתפוצות והפצתם לקהלים רחבים בחברה הישראלית.
 5. קהלי היעד:
  5.1 כלל היוצרים מתעשיית הקולנוע והטלוויזיה בישראל
  5.2 מקבלי החלטות במדיה
  5.3 קהלי הצופים במדיות החברתיות
  5.4 תלמידים, מורים, סטודנטים ומרצים
  5.5 המציע הזוכה יתחייב לבצע את כל שירותי ניהול ותכלול הפרויקטים הכלולים בתכנית, שירותי ההטמעה וליווי התהליך בארגונים המשתתפים בתכנית ויהיה אחראי לביצועם המלא והשלם של כל הפרויקטים הכלולים בתכנית לרבות מדידתם והערכתם. בחינת ההצעות להשקעה בתכנית תתבצע לפי רשימת תנאי הסף המפורטים להלן:
 6. תנאי סף:
  על הגוף המציע לעמוד בתנאים הבאים במצטבר:
  6.1 המציע בעל ניסיון של 5 שנים, באחד או יותר מהתחומים הבאים: (1) פיתוח סדרות רשת, (2) הפקת סדרות, (3) ליווי ותמיכה בפיתוח תסריטים והפקה בתחומים של בירור וחיזוק הזהות והשייכות היהודית
  6.2 על המציע להציע תוכנית במסגרת תקציבית של בעלות של עד למיליון וחצי ₪.
  6.3 ועדת ההתקשרויות של המנהלת לא תדון בהצעה אם לא התקיימו במציע כל הדרישות הללו במועד האחרון להגשת ההצעה.
 7. הגשת ההצעות והעקרונות המנחים:
  הצעת התוכנית הפרטנית שתשלח תכלול לכל הפחות את פירוט המרכיבים הבאים:
  • מהות הפרויקט
  • מטרות הפרויקט וקהל היעד
  • יעדי הפרויקט – יעדים מספריים ואיכותיים
  • תקציב הפרויקט
  • אבני דרך מרכזיות לביצוע
  • מיפוי המצב הקיים, כולל ניתוח הפעולות הממשלתיות הקיימות בתחום, ניתוח שחקנים
  מרכזיים בשוק וכן מיפוי ספקים ושותפים אפשריים לביצוע.
  7.1 המשתתפים בפרויקט מטעם המציע יהיו בוגרי מוסדות להשכלה גבוהה בתחומי הקולנוע, הטלוויזיה והמדיה החדשה, ויוצרים בעלי ניסיון בפיתוח והפקת סרטים
  7.2 המרצים והמלווים המקצועיים מטעם המציע ייבחרו מקרב מומחים בכירים מתחומי המדיה.
  7.3 ביצוע הפרויקט יבוצע בליווי המינהלת, אשר תלווה ותאשר את בחירת המועמדים והסרטים שיבחרו להפקה.
  שאלות הבהרה:
  שאלות ובקשות להבהרות יש לשלוח בדואר אלקטרוני לכתובת minhelet@amisrael.org.il עד ליום כד ניסן תשפ"ג, 17/4/23. התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המינהלת, ויחייבו את כלל הפונים. באחריות הפונים להתעדכן בתשובות שניתנו, אם ניתנו, ולפעול על פיהן.
 8. שונות
  8.1 המנהלת רשאית להשתמש במידע שיתקבל מהפונים ללא תמורה, לכל צורך בו תחפוץ לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות כתיבת מפרט או מסמך דרישות, ולהעביר את המידע ליועצים ולכל גורם שהמנהלת תחליט לצורך בדיקת המיזם. ככל שהמידע שנמסר במסגרת ההגשה כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או מקצועי של הפונה, יצוין הדבר במפורש, תוך ציון החלק החסוי.
  8.2 המנהלת תהא רשאית לפנות אל הפונים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל הבהרות ומידע נוסף, בכתב ובעל פה ככל שיידרש. בין השאר, תהיה רשאית המנהלת להזמין את הפונים שיגישו מענה לבקשה זו, למפגש או לכנס או לפנות אליהם בשאלות בכל דרך, וללא מחויבות מצדה.
  8.3 למען הסר ספק, מובהר ומודגש בזאת, כי בקשה זו נועדה לקבל מידע וזאת לצורך בדיקת היתכנות וכדאיות בלבד, ואין היא בגדר מכרז או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסים משפטית אחרת בין המנהלת לבין מי מהפונים.
  8.4 אין בבקשה זו כדי לחייב את המנהלת בכל עניין שהוא, ואין בהגשת הבקשות כדי ליצור מחויבות כלשהי של המנהלת.
  8.5 בהתאם, המנהלת שומרת לעצמה את הזכות שלא להתקשר עם חלק מהפונים או עם אף לא אחד מהם, או לקיים כל הליך אחר או נוסף לשם קביעת התכניות שיכללו בפעילות המנהלת, והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ולפונים לא תהיה כל טענה בקשר לכך.
  8.6 למען הסר ספק, אין בהגשת בקשה במענה לקול קורא זה כדי ליצור מעמד או ציפייה כלשהם בקשר עם המנהלת או בכל עניין אחר.
  8.7 מי מהפונים אשר יגיש בקשה, ואשר יוחלט ביחס אליה כי נמצא כמתאימה להיכלל בפעילות המנהלת, וכי תיושם תכנית להשקעה בה בהתאם לקביעת המנהלת, יידרש לעמוד בכל התנאים שייקבעו לשם כך ולהשלים את כלל ההליכים המתחייבים על פי כל דין ונוהל, וזאת, כתנאי להוצאת המיזם אל הפועל.
  8.8 המנהלת לא תחויב ולא תישא בהוצאות כספיות הכרוכות באיסוף, הכנה והגשה של המידע המבוקש ובכל פעולה אחרת הקשורה למידע ולהליך זה, אשר יחולו על הפונה בלבד.
  8.9 המנהלת שומרת לעצמה את הזכות המלאה לבטל את הדיון בבקשה ככל שיתגלה חוסר סבירות משמעותי לביצוע התכנית שהוצגה במסגרת הבקשה.
  8.10 המנהלת שומרת לעצמה את הזכות המלאה והבלעדית לערוך שינויים בבקשה זו ככל שתראה לנכון, לרבות שינויים בדרישות המפורטות ודחיית המועדים למסירת מידע וכן רשאית תהיה לקיים הליך או הליכים נוספים לאיסוף מידע, כפי שתמצא לנכון.
  8.11 המנהלת איננה מתחייבת לבחון את כל החומר שיוגש, או להודיע לפונים אילו פירות הניבה הבקשה, אם בכלל, או מה היו תוצאותיה בכל דרך.
  8.12 המפעיל הנבחר יהיה אחראי על כל נזק )גוף או רכוש( לרבות נזק כלכלי/פיננסי טהור, שייגרם לכל אדם – לרבות הארגון עצמו ו/או לעובדי הארגון ו/או למי מטעמו , לכל מי שהארגון יתקשר עימו ו/או מטעמו , ולכל מי שישתתף בתכנית ו/או יהא קשור אליה – בקשר עם התכנית וכל העניין הנובע ממנו ו/או כרוך בו.
 9. את המסמכים יש לצרף בפורמט PDF דיגיטלי באמצעות משלוח לתיבת הדואר האלקטרונית הבאה: minhelet@amisrael.org.il ולוודא קבלה בטלפון: 02-6228081. התאריך האחרון להגשת הצעות הינו א אייר תשפ"ג, 22/4/23 עד חצות (00:00).
 10. המנהלת שומרת לעצמה את הזכות להאריך את המועד להגשת ההצעות ולהודיע על כך באתר האינטרנט של המינהלת.